Integrierte Mikro-Nano-Systeme Mitarbeiter

Mitarbeiter des Fachgebiets Integrierte Mikro-Nano-Systeme

Name Raum Tel. E-Mail
Professor/innen

Integrierte Mikro-Nano-Systeme
S3|06 128+49 6151 16-23876
 
Administrative und technische Mitarbeiter
Monika Brei
Teamassistenz
S3|06 128+49 6151 16-23851

Technischer Mitarbeiter
S3|06 115+49 6151 16-23874

Technischer Mitarbeiter
S3|06 115+49 6151 16-23874
 
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen

Doktorand
MPI-bpc+49 551 201-1585

Postdoc
S3|06 140+49 6151 16-23885

Doktorand
S3|06 120+49 6151 16-23877

Doktorand
S3|06 121+49 6151 16-20144

Postdoc
MPI-bpc+49 551 201-1585

Postdoc
MPI-bpc+495512011585

Doktorandin
S3|06 140+49 6151 16-23885

Doktorand
S3|06 121+49 6151 16-20144

Emeritus-Forschungsgruppe M+EMS

Name Raum Tel. E-Mail
Professor/innen

Emeritus Professor
S3|06 27+49 6151 16-23851
 
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen

Doktorand
S3|06 120+49 6151 16-23875

Doktorand
S3|06 110+49 6151 16-23881

Doktorand
S3|06 140+49 6151 16-23886